आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती . नोव्हेबर 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती मुर्तिजापुर विभाग . ऑक्टोबर 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - ऑक्टोबर 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - ऑगस्ट 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती . जूलै 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - जून 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - मे 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - एप्रिल 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - मार्च 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - फेब्रुवारी 2018