आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती मार्च 2019


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती मुर्तिजापुर विभाग . जानेवारी 2019


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती . जानेवारी 2019


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - डिसेंबर 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती . नोव्हेबर 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती मुर्तिजापुर विभाग . ऑक्टोबर 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - ऑक्टोबर 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - ऑगस्ट 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती . जूलै 2018


आरटीआयच्या अंतर्गत प्रदान केलेली माहिती - जून 2018