महत्वाचे संपर्क


अनु क्रमांक कार्यालय / युनिट नाव अधिकाऱ्याचे नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
११ वाहतूक शाखा विलास पाटील ०७२४२४४५३१४ ८८८८४३७८८८ traffic.akola@mahapolice.gov.in
१२ पोलीस मुख्यालय विकास तिडके ०७२४२४४५३११ ९४२०७०९९९१ hq.akola@mahapolice.gov.in
१३ मोटार परिवहन विभाग आरीफ वारुणकार ०७२४२४३१७८५ ९८२३७७८६३० mt.akola@mahapolice.gov.in
१४ वायरलेस विभाग बाळु मोहाळे ०७२४२४४५३४६ ९८५०८२९३०५
१५ सिटी कोतवाली विलास पाटील ०७२४२४४५३२० ८८८८४३७८८८ ps.citykotwali.akola@mahapolice.gov.in
१६ रामदासपेठ शैलेश सपकाळ ०७२४२४११३२४ ९९२२२२१५३१ ps.ramdaspeth.akola@mahapolice.gov.in
१७ सिव्हील लाईन वसंत मोरे ०७२४२४०३३३० ९५२७७८६१०० ps.civilline.akola@mahapolice.gov.in
१८ जुने शहर अन्वर शेख ०७२४२४४२२४४ ८३८००८६१८६ ps.oldcity.akola@mahapolice.gov.in
१९ अकोट फाईल राजु भारसाकळे ०७२४२४७००३६ ९५५२६२२०१२ ps.akotfile.akola@mahapolice.gov.in
२० खदान संतोष महल्ले ०७२४२४०२३३२ ९८२३१०००१६ ps.khadan.akola@mahapolice.gov.in