ऑनलाइन तक्रार


Your Complaint does NOT constitute an FIR. For Lodging an FIR the traditional system of lodging it at the police station prevails. Thank you.

All fields marked with (*) are mandatory.


All fields marked with (*) are mandatory.
Captcha *
captcha

मी प्रमाणित करतो की, माझ्या द्वारे प्रदान केलेली वरील माहिती अचूक आणि योग्य आहे. मला समजते की, माहिती लपविणे किंवा चुकीची माहिती पुरविणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे आणि तसे केल्यास माझ्यावर योग्य ती कायदेशिर कारवाई करण्यात येऊ शकते.