भाडेकरू लेख अहवाल प्रणाली


This is a digitally signed document and requires no signature as per IT Act 2008.If required approach the concerned Police Station for Police Stamp/Signature. This application is for providing Tenant's Information to police.Information lodged under this application is not a subject matter of enquiry/investigation.False report to police is a punishable offence.Owner shall be solely responsible for any false information.

All fields marked with (*) are mandatory.


All fields marked with (*) are mandatory.


मालमत्ता मालकाचे तपशील :

भाड्याने दिलेली मालमत्ता तपशील :
मालमत्ता भाडेकरूचा तपशील :
ओळख पुरावा जोडा :

( jpg / png / pdf | Max Size:4 MB )कोणत्याही 2 व्यक्तिंचे तपशील, जे भाडेकरुला ओळखतात :Captcha *
captcha

मी प्रमाणित करतो की, माझ्या द्वारे प्रदान केलेली वरील माहिती अचूक आणि योग्य आहे. मला समजते की, माहिती लपविणे किंवा चुकीची माहिती पुरविणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे आणि तसे केल्यास माझ्यावर योग्य ती कायदेशिर कारवाई करण्यात येऊ शकते.